Terms and Conditions

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z uzavření kupní smlouvy mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího –
https://www.glassfictions.com.

 

PRODÁVAJÍCÍ:
Ota Svoboda – Glassfictions
IČO: 02661403
Kostelní 101,
53002 Pardubice
Česká republika


1.2 Kupující je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Provedením
objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky a souhlasí s jejich obsahem.


2. KUPNÍ SMLOUVA

 

2.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje
následující informace:
– objednávané zboží a jeho množtví,
– způsob úhrady kupní ceny zboží,
– kontaktní údaje kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami
včetně reklamačních podmínek, pravidly užívání zboží a souhlasí s nimi. Všechny
objednávky jsou závazné pro obě strany, jakmile je objednávka potvrzena
prodávajícím. Prodávající potvrzuje přijetí objednávky zasláním e -mailu kupujícímu.


2.2 Právo na zrušení objednávky:


2.2.2 Kupující může zrušit objednávku e-mailem, dřív než obdrží potvrzení o
objednávce od prodávajícího.


2.2.3 Prodávají může zrušit objednávku pokud kupující chybně vyplní kontaktní údaje
v objednávkovém formuláři.


3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 


3.1 Cena za jednotlivé produkty je uvedena na webové stránce prodávajícího.
Kupující je s cenou srozuměn a po odeslání objednávky projevuje souhlas s ní.
Kupující je povinnen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.
Cena nákladů za dopravu je odvislá od hmotnosti objednávky a země doručení
objednávky.


3.2 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí
kupující bezhotovostně platební kartou. Prodávající akceptuje platbní karty: VISA,
MasterCard a American Express.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ MLOUVY

 


4.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.


4.2 Pokud se nejedná o výše uvedené ujednání, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,
a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.


4.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.


5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 


5.1 Přeprava zboží pro Českou republiku je zajišťována společnotí DPD Group.
Zásilky mimo Českou republiku jsou přepravovány společností DHL Express.


5.2 Zboží, které je skladem bude kupujícímu dodáno do 7 pracovních dnů. Zboží,
které není skladem, bude kupujícímu dodáno do 6 týdnů.


5.3 Kupující je povinnen zkontrolovat neporušenost obalů hned při přebírání zboží
od přepravce. V případě shledání poškozeného obalu, nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.


5.4 Prodávající není zodpovědný za žádné ztracené, odcizené nebo poškozené
zásilky. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se reklamací u přepravců nás, prosím,
kontaktujte na e-mail: info@glassfictions.com.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 


6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
právními předpisy: Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


6.2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího, který je součástí těchto obchodních podmínek
(článek č. 8).


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


7.1 Podmínky ochrany osobních údajů kupujícího upravuje dokument: Podmínky
ochrany osobních údajů.


8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 


8.1 Základní podmínky reklamace
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada má kupující právo zboží u prodávající
reklamovat.


8.2 Lhůta pro reklamaci
Lhůta pro reklamaci je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


8.3 Právo na reklamaci
Právo na reklamaci se nevztahuje na vady nebo škody způsobené nesprávným
používáním (viz. doporučená pravidla užívání zboží), nedostatečnou údržbou nebo
pravidelným používáním zboží.


8.4 Náklady spojené s reklamací
Náklady spojené s reklamací hradí kupující.
Pokud si kupující přeje zboží reklamovat, kontaktuje prodávajícího na e-mail:
info@glassfictions.com. Popřípadě na adresu: Glassfictions, Kostelní 101, 53002
Pardubice, Czech republic.


8.5 Lhůta pro vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne
uplatnění reklamace. Výjimkou může být, pokud se prodávající s kupujícím dohodnou
na jiné lhůtě.


8.6 Doporučený postup kupující při reklamaci
– zaslat prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží na adresu: Glassfictions,
Kostelní 101, 53002 Pardubice, Czech republic,
– přiložit kopii faktury zaslané prodávajícím na e-mail kupujícího,
– popis reklamované vady,
– zpáteční adresu kupujícího,
– požadavek kupujícího na způsob vyřízení reklamace,
– podpis zákazníka.


9. DOPORUČENÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZBOŽÍ:

 


– Při ručním mytí nikdy neumísťujte do umyvadla více než jednu skleněnou
nádobu.
– Po umytí nechte skleněné nádobí trochu okapat, aby nedošlo k jeho vyklouznutí
a rozbití při utírání do sucha.
– Sklo by mělo být za sucha vyleštěno, aby se zajistilo, že na něm nemůže
zaschnout žádné mýdlo ani stopy po oplachu.
– Sklo nedoporučujeme mýt v automatické myčce. Pokud ji budete k čištění skla
používat, mělo by sklo být pod mírným úhlem, aby na něm při odtoku vody
nezůstávaly žádné zbytky.
– Je potřeba dávat pozor na poskládání skleněných předmětů v myčce tak, aby
do sebe neklepaly.
– Pro čištění skla v myčce, zvolte jemné mytí při nejnižší teplotě a použijte jemný
čisticí prostředek.
– Myčka by měla být otevřena bezprostředně po každém cyklu mytí, aby mohla
unikat horká pára, čímž se zabrání korozi povrchu skla.
– UPOZORŇUJEME, že časté mytí skla v myčce ho může nenávratně poničit.
Dodržování těchto základních pravidel zajistí váš neomezený požitek z čistoty a lesku
vašeho skleněného nádobí Glassfictions.
Ručně vyráběné výrobky se budou vždy lišit od průmyslově vyráběných výrobků.
Žádné dvě položky nejsou nikdy úplně stejné; drobné nedokonalosti jsou důkazem a
vyjádřením skutečného řemesla. To může zahrnovat malé bubliny nebo rozdíly v
hmotnosti a rozdíly v barvě. Všechny nesrovnalosti jsou charakteristické pro
individuálně ručně vyráběný výrobek.

1. INTRODUCTORY ESTABLISHMENTS

1.1 These Terms and Conditions establishes based on the provisions of § 1751 para. 1 of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code (hereinafter referred to as the „Civil Code“) mutual rights and obligations of the contracting parties arising from the conclusion of a purchase contract between the seller and the buyer through the seller’s online store – https://www.glassfictions.com.

 

SELLER:

Ota Svoboda – Glassfictions

I.D.: 02661403 

Kostelní 101,

53002 Pardubice

Czech Republic

 

1.2 The Buyer is obliged to read through the Terms and Conditions. By placing an order, the buyer accepts these terms and conditions and agrees with its content.

 

2. PURCHASE CONTRACT

2.1 To order goods, the buyer fills in the order form, which contains the following information:

– the goods ordered and their quantity,

– the method of payment of the purchase price of the goods,

– the buyer’s contact details.

By sending the order, the buyer confirms that he has become acquainted with the terms and conditions, including the complaint conditions, the rules of use of the goods and agrees with them. All orders are binding on both parties as soon as the order is confirmed by the seller. The seller confirms receipt of the order by sending an e-mail to the buyer.

2.2 Right to cancel an order:

2.2.2 The Buyer may cancel the order by e-mail before receiving confirmation of the order from the seller.

2.2.3 Sellers may cancel the order if the buyer incorrectly fills in the contact details in the order form.

 

3. PRICE OF GOODS AND PAYMENT TERMS

3.1 The price for each product is stated on the seller’s website. The buyer understands the price and, after sending the order, agrees with it. The buyer is also obliged to pay the seller the costs associated with the delivery of the goods. The shipping cost price depends on the weight of the order and the country of delivery of the order.

3.2 The price of the goods and the costs associated with the delivery of the goods under the purchase contract will be paid by the buyer by credit card. The seller accepts payment cards: VISA, MasterCard and American Express.

 

4. WITHDRAWAL FROM THE PURCHASE CONTRACT

4.1 The Buyer acknowledges that according to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, it is not possible, among other things, to withdraw from the purchase contract for the supply of goods, which has been modified according to buyer’s wishes or entirely specifically made for him.

4.2 In case the above-mentioned arrangement doesn’t apply, the Buyer has, in accordance with the provisions of § 1829 para. 1 of the Civil Code, the right to withdraw from the purchase contract within fourteen (14) days of receipt of the goods. If the buyer withdraws from the purchase contract, the buyer bears the costs associated with returning the goods to the seller.

4.3 In case of withdrawal from the contract pursuant to Art. 4.2, the seller shall return the funds received from the buyer within fourteen (14) days after the buyer’s withdrawal from the purchase contract, using the same payment method as the buyer.

 

5. TRANSPORT AND DELIVERY OF GOODS

5.1 The transport of goods for the Czech Republic is provided by the DPD Group. Shipments outside the Czech Republic are transported by DHL Express.

5.2 Goods in stock will be delivered to the buyer within 7 working days. Goods that are not in stock will be delivered to the buyer within 6 weeks.

5.3 The buyer is obliged to check the intactness of the packaging immediately when receiving the goods from the carrier. In case of damaged packaging, the buyer does not have to take the consignment over from the carrier.

5.4 The Seller is not responsible for any lost, stolen or damaged shipments. If you have any questions regarding complaints with carriers, please contact us by e-mail: info@glassfictions.com.

 

6. RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

6.1 The rights and obligations of the contracting parties regarding rights arising from defective performance are governed by the law: Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection.

6.2. Other rights and obligations of the parties related to the seller’s liability for defects are governed by the Seller’s Complaints Procedure, which is part of these Terms and Conditions (Article No. 8).

 

7. PRIVACY

7.1 The Buyer’s Privacy Policy is governed by the document: Privacy Policy.

 

8. COMPLAINTS PROCEDURE

8.1 Basic conditions of the complaints

If there is a defect on the purchased goods, the buyer has the right to file a complaint with the seller.

8.2 Deadline for complaints

The deadline for the complaints is 24 months and starts to run on the day of receipt of the goods by the buyer.

8.3 Right to claim

The right to file a claim does not apply to defects or damage caused by improper use (see recommended rules of use of goods), insufficient maintenance or regular usage of the goods. 

8.4 Costs associated with the complaint

The costs associated with the complaint are covered by the buyer.

If the buyer wishes to file a complaint, he will contact the seller by e-mail: info@glassfictions.com. Alternatively to post address: Glassfictions, Kostelní 101, 53002 Pardubice, Czech Republic.

8.5 Deadline for handling the complaint

Complaints, including the removal of the defect, must be settled no later than 30 days from the date of the complaint. An exception may be if the seller and the buyer agree on a different deadline.

8.6 Buyer’s best practice for complaints

– send the goods to the seller without undue delay to: Glassfictions, Kostelní 101, 53002 Pardubice, Czech Republic,

– attach a copy of the invoice sent by the seller to the buyer’s e-mail,

– a description of the defect complained about,

– the buyer’s return address,

– the buyer’s preference for the method of handling the complaint,

– customer’s signature.

 

9. RECOMMENDED RULES FOR THE USE OF GOODS

– Never place more than one glass in the sink when washing manually.

– After washing, allow the glass dishes to drain a little to avoid slipping out and breaking when wiping dry.

– Glass should be polished dry to ensure that no soap or traces of rinsing will remain on it.

– Glass is not recommended to be washed in an automatic dishwasher. If you still want to use it, the glass should be at a slightly inclined so that no residue remains on it.

– Place the glasses in the dishwasher very carefully so that they do not knock on each other.

– To clean the glass in the dishwasher, choose a delicate program at the lowest temperature and use a mild detergent.

– The dishwasher should be opened immediately after each washing cycle so that hot steam can escape, thus preventing corrosion of the glass surface.

– PLEASE NOTE that frequent washing of glass in the dishwasher may irreparably damage it.

 

Following these basic rules will ensure your unlimited enjoyment of the cleanliness and shine of your Glassfictions glassware.

Handmade products will always differ from industrially produced products. No two items are ever exactly the same; minor imperfections are evidence and expression of the true handcraft. This can include small bubbles or differences in weight and differences in color. All inconsistencies are characteristic of an individually handmade product.