Privacy Policy

1. Úvodní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Ota Svoboda – Glassfictions, IČO: 02661403, Kostelní 101, 53002 Pardubice, Česká republika. Tyto údaje bude společnost (Správce) zpracovávat dle níže uvedených podmínek v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) (EU 2016/679).

Správce může být kontaktován e-mailem na info@glassfictions.com.

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb: objednání zboží, přihlášení k newsletteru. Jedná se tedy o údaje, které nám sami sdělíte:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • telefonní číslo
 • platební údaje
 • e-mail
 • další údaje, které sami dobrovolně vyplníte například v kontaktním formuláři
 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

 

3. Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • Za účelem registrace na webové stránce www.glassfictions.com.
 • Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).
 • Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem.
 • Za účelem analyzovat a měřit zájem o naše produkty.
 • Za účelem získávání dat pro marketingové kampaně.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

4. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu stanovenou zákonem, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve. Vaše fakturační údaje musíme taktéž schraňovat v zákonné lhůtě.

 

5. Kdo má přístup k osobním údajům

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:

 • Osoby, kterým poskytujeme data za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu.
 • Osoby, které zajišťují technický provoz našeho webu.
 • Osoby, které zajišťují a pravidlně testují zabezpečení webu.
 • Poskytovatel platební brány (poskytovatelé platebních karet) v případě platby online.
 • Poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky.

Za určitých zákonných podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Policii ČR, popřípadě jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy.

I přesto, že web dodržuje veškerá bezpečnostní opatření, aby předešel ztrátě, zničení nebo šíření osobních informací, nemůže vyloučit bezpečnostní rizika, která jsou spojena s online přenosem dat. Kupující je s touto skutečností srozuměn a přijímá rizika spojená s online obchodem. Správce nenese odpovědnost za případné narušní bezpečnosti, pokud to nebylo způsobeno jeho pochybením, nedbalostí.  

Web používá cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě našho webu uloženy ve vašem zařízení, aby Vás rozpoznaly při opětovné návštěvě webu. Pokud si nepřejete cookies přijímat, můžete je odmítnout změnou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči.

 

6. Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 • Na přístup ke svým osobním údajům.
 • Na opravu osobních údajů.
 • Na vymazání osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování
 • Na přenositelnost údajů
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@glassfictions.com
 • Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

1. Introductory establishments

The administrator of your personal data will be Ota Svoboda – Glassfictions, company number: 02661403, Kostelní 101, 53002 Pardubice, Czech Republic. This data will be processed by the Company (Admin) according to the conditions set below in accordance to the Data Protection Regulation (GDPR) (EU 2016/679).

The administrator can be contacted by e-mail at info@glassfictions.com.

 

2. What personal data do we process:

We process only the personal data you provide to us in order to use our services: ordering goods, logging in to the newsletter. The data you provide to us are:

 • first and last name
 • contact and/or delivery address
 • phone number
 • payment details
 • e-mail
 • other data that you voluntarily fill in, for example, in the contact form
 • IP address
 • cookies
 • or another online identifier

 

3. Purpose of personal data processing

The Administrator processes the buyer’s personal data for the following reasons:

 • To register on the website, www.glassfictions.com.
 • To process the buyer’s electronic order (name, address, e-mail, telephone number).
 • To fulfill the rights and obligations arising from the contractual relationship between the Buyer and the Admin.
 • To analyze and measure interest in our products.
 • To obtain data for marketing campaigns.

The provision of personal data is a necessary requirement for the purchase contract. Without the provision of personal data, the contract cannot be concluded.

 

4. How long do we process personal data

We will process your data for the entire duration of the contractual relationship. Subsequently, based on your consent, for the period stipulated by law, if your consent wasn’t withdrawn earlier by you. We must also store your billing information within the legal deadline.

 

5. Who has access to personal data

Third parties who may have access to your personal data are:

 • Persons to whom we provide data to analyze the visit rate of our website.
 • Persons who ensure the technical operation of our website.
 • People who process regular web security tests.
 • Payment gateway provider (payment card providers) in case of online payment.
 • Transport service providers that deliver your orders to you.

Under certain legal conditions, we are obliged to transfer some of your personal data on the basis of applicable legislation, for example, to the Police of the Czech Republic or other law enforcement authorities, including specialized departments and other public administration bodies.

Even though the site takes all security measures to prevent the loss, destruction or dissemination of personal information, it cannot rule out the security risks associated with online data transfer. The Buyer understands this fact and accepts the risks associated with the online purchase. The Administrator shall not be liable for any breach of security, unless this was due to his misconduct, negligence.   

The website uses cookies, which are small text files that are stored on your device and are recognized when you visit our website again. If you do not wish to accept cookies, you can refuse them by changing the appropriate settings in your browser.

 

6. Buyer’s rights

According to the conditions set by Law, the buyer has the right to:

 • Access his own personal data.
 • Correct his personal data.
 • Delete his personal data.
 • Object to processing
 • Data transfer
 • Withdraw consent to the processing of personal data in writing or electronically at the e-mail address: info@glassfictions.com
 • Raise a complaint with the Office for Personal Data Protection if he feels his rights to the protection of personal data has been violated.